புத்தக விலைப்பட்டியல்கம்பன் புளுகும் வால்மீகி வாய்மையும்
இராவணன் வித்தியாதரனா?
தீர்ப்பு?
சம்பிரதாயங்கள் சரியா?
கோயில்கள் தோன்றியது ஏன்?
இவர்தான் பெரியார்
தப்புத் தாளங்கள்
சொல்வதெல்லாம் செய்தல் சமத்துவம்
தேசப்பற்றா? மனிதப்பற்றா?