புத்தக விலைப்பட்டியல்தீர்ப்பு?
சம்பிரதாயங்கள் சரியா?
கோயில்கள் தோன்றியது ஏன்?
இவர்தான் பெரியார்
தப்புத் தாளங்கள்
சொல்வதெல்லாம் செய்தல் சமத்துவம்
தேசப்பற்றா? மனிதப்பற்றா?
பக்தர்களே! பதில் சொல்வீர்!!
பெண்களும் சமூகமும் அன்றும்-இன்றும்
ஆவிகள் உண்மையா?