ïuh#hÍ gjÉ Éy»aã‹ fhkuhriu Kjyik¢ruh¡f bgÇahÇ‹ Ka‰áfŸ,

      Fy¡fšÉ¤ â£l xÊ¥ò,

      Foah¤j« ïil¤nj®jÈš fhkuhr® bt‰¿¡F jªij bgÇah® fh£oa Kid¥òfŸ.

      jªij bgÇahÇ‹ g®kh - knyáah - á§f¥ó® R‰W¥ gaz§fŸ - mit jªj gy‹fŸ.

      jŠir RLfh£oš mH»ÇrhÄ, rhÄa¥g KjÈah® ngh‹nwh® ÃidÉl§fŸ

      mikªjgFâ, ‘N¤âuU¡fhd ïl«’ v‹W ïU¥gij v⮤J bgÇahÇ‹ f©ld«

      ïªâ¤ âÂ¥ig v⮤J njáa¡ bfhoia bfhS¤J« nghuh£l« m¿É¥ò. 

      fhkuhr® jªj cWâbkhÊiabah£o nghuh£l« x¤âit¥ò,

      'j£rz¥ãunjr«' v‹w bgaÇš jÄH®fis áWgh‹ikÆd® M¡F«

      Ka‰áia bgÇah® v⮤J K¿ao¤jJ,

      jªij bgÇah® el¤âa ïuhk‹ gl vÇ¥ò¥ nghuh£l«,

     ‘ãuhkzhŸ X£lš’ bga® mÊ¥ò¥ nghuh£l«,

 

புத்தகம்
பொருள் வாழ்க்கை வரலாறு
பதிப்பு முதல்
கட்டமைப்பு அட்டைக்கட்டு
மொழி தமிழ்
பக்கங்கள் 312

கருத்துகளை பதிவு செய்க

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

உலகத் தலைவர் பெரியார் வாழ்க்கை வரலாறு - தொகுதி - 5

  • Rs.280