• உலகத் தலைவர் பெரியார் வாழ்க்கை வரலாறு - தொகுதி - 4

      jªij bgÇah® el¤âa tleh£lh® Ru©lš jL¥ò tF¥òÇik khehLfŸ.

ïªâa Kjš bghJ¤nj®jY« jªij bgÇahÇ‹ Ãiy¥ghLfS« ãŸisah® áiy cil¥ò¥ nghuh£l«.

      M¢rhÇahÇ‹ Fy¡fšÉ¤ â£l m¿É¥ò« jªij bgÇahÇ‹ vâ®ÉidfS«

- ïJtiu btËtuhj òâa jftšfSl‹.

j‰fh¥ò¡fhf f¤âit¤J¡bfhŸs nt©L«

      - M¤ö® kheh£L¤ Ô®khd És¡f«

      jªij bgÇah® el¤âa ïªâ vG¤J mÊ¥ò¥ nghuh£l« cŸË£l

Vuhskhd jftšfis¡ bfh©l cz®¢á¡ fhÉakhŒ btËtU»wJ.

புத்தகம்
நூல் ஆசிரியர் கி.வீரமணி
வெளியிட்ட ஆண்டு 2016
பதிப்பு முதல்
கட்டமைப்பு அட்டைக்கட்டு
மொழி தமிழ்
பக்கங்கள் 272
குறுந்தகடு
Subject வாழ்க்கை வரலாறு

கருத்துகளை பதிவு செய்க

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

உலகத் தலைவர் பெரியார் வாழ்க்கை வரலாறு - தொகுதி - 4

  • Rs.250