îI› ªñ£N è£‚è ªðKò£˜ ªè£†®ò «ð£˜ºóê‹

        îIö˜ õ£›¾K¬ñ e†è ªðKò£˜ ªè£†®ò «ð£˜ºóê‹

        îI›ï£†®¡ àK¬ñ‚° ªðKò£˜ ªè£†®ò «ð£˜ºóê‹

        è†ì£ò Þ‰Fˆ FEŠ¬ð åNˆ¶, îI› õ÷˜ˆî õóô£ŸÁ îèõ™è¬÷‚ ªè£‡ì Ë™.

        Þ‰F êñvA¼î ªñ£Nˆ FEŠ¹èœ Íô‹ ð‡ð£†¬ì ð£›ð´ˆî G¬ù‚°‹ 𣘊ðù ð£Cv´è¬÷ âF˜‚èŠ ðò¡ð´‹ ÜPõ£»î‹.

புத்தகம்
நூல் ஆசிரியர் தந்தை பெரியார்
தொகுப்பாசிரியர் கி.வீரமணி
வெளியிட்ட ஆண்டு 2017
பதிப்பு முதல் பதிப்பு
கட்டமைப்பு சாதாரணம்
மொழி தமிழ்
பக்கங்கள் 172

கருத்துகளை பதிவு செய்க

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

பெரியார் கொட்டிய போர் முரசு

  • Rs.120