ÜFè£ó õ˜‚èˆF™ æ˜ ÜFêò ñQî˜! ¬èΆ´‚ èì¬ôŠ ¹ø‰îœO‚ è¬ó «ê˜‰î ñ£ñQî˜! è¬øð®ò£ ¬èèÀ‚°„ ªê£‰î‚è£ó˜!

        ÍîPë˜ °¿M™ Üñ˜‰¶  º¡«ùŸø‹ è£í õN裆´‹ õKÞò™ ÜPë˜ Þó£êóˆFù‹ Üõ˜èO¡ õ£›‚¬è õóô£ŸÁ‚ è¼×ô‹!

        ªî¡ñ£õ†ì ñ‚èœ ñó«ñPŠ ð†ì ¶¡ðƒè¬÷, ñ£˜H™ à¬ì ÜE»‹ àK¬ñ ñÁ‚èŠð†ì êÍè‹ ÜÂðMˆî ªè£´¬ñè¬÷, «è£J½‚°œ ¸¬öòMì£ñ™ 𣘊ðù˜è÷£™ Mó†®ò®‚èŠð†ì ñ‚èœ ð†ì «õî¬ùè¬÷ Þ‰î Ë™ à현Cˆ ¶®Š«ð£´ M÷‚°Aø¶.

புத்தகம்
நூல் ஆசிரியர் வரியியல் வல்லுநர். ச.இராஜரத்தினம்
பொருள் தன் வரலாறு
வெளியிட்ட ஆண்டு 2017
பதிப்பு நூலகப் பதிப்பு
கட்டமைப்பு முதல் பதிப்பு
மொழி தமிழ்
பக்கங்கள் 560

கருத்துகளை பதிவு செய்க

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

என் வரித்துறைப் பயணமும் வாழ்வும்

  • Rs.600