ï«õ£îò£ ðœOè÷£™ ãŸð´‹ ªñ£Nˆ FEŠ¹ îI›ï£´ ÜóC¡ Þ¼ªñ£N‚ ªè£œ¬è‚° Þ¬ìÎÁ â¡ð¬î M÷‚°Aø¶!

        Ü¬ùõ¼‚°‹ è™M, êñ„Y˜ è™M, êñî˜ñ‚ «è£†ð£´è¬÷ ªè´ˆ¶ ¹Fò àò˜è™M ªðÁ«õ£˜ õ˜‚般î à¼õ£‚°‹ â¡ð¬î M÷‚°‹ Ë™

        ð£Cv´èO¡ Þ‰F, êñvA¼î ªñ£Nèœ FEŠ¬ð î´ˆFì ï«õ£îò£ ðœOèœ Ã죶 â¡ð¬î ÜEˆîóñ£è M÷‚°A¡ø¶..

புத்தகம்
நூல் ஆசிரியர் கல்வி நெறிக் காவலர் நெ.து.சுந்தரவடிவேலு
வெளியிட்ட ஆண்டு 1986
பதிப்பு இரண்டாம் பதிப்பு
கட்டமைப்பு சாதாரணம்
மொழி தமிழ்
பக்கங்கள் 16

கருத்துகளை பதிவு செய்க

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

நவோதயா பள்ளிகள் கூடாது ஏன்?

  • Rs.10