m©ik¡ fhy¤âš - M®.v°.v°.-gh.#.f. mÇaiz V¿a ã‹, ml§»¡»lªj MÇa« jiyö¡» ML»wJ. ò‰W¡FŸ gJ§»a ò‰wut« - gh«ò - glbkL¤jhL»wJ.

        mj‹ btË¥ghLjh‹ vG¤jhs® khy‹ ngh‹w gh®¥gd®fŸ bgÇah® g‰¿ mtöWfŸ vGJtjhF«.

        mtöWfis mŸËåR« khy‹ ngh‹w gh®¥gd®fŸ k‰W« M®.v°.v°.fhu®fS¡F«, bgÇahiu¡ FiwT¿ jÄœnjáa« ngR« ïd¤ Jnuh»fS¡F« gâyo bfhL¡F« mâuoahd Mjhu§fis¡ bfh©l üš.

புத்தகம்
நூல் ஆசிரியர் கவிஞர் கலி.பூங்குன்றன்
வெளியிட்ட ஆண்டு 2017
பதிப்பு முதல் பதிப்பு
கட்டமைப்பு சாதாரணம்
மொழி தமிழ்
பக்கங்கள் 60

கருத்துகளை பதிவு செய்க

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

பெரியார் இல்லாவிட்டால் தமிழகம்?

  • ₹60