ì£‚ì˜ Ü‹«ðˆè˜ ñîñ£Ÿøˆ¬î ⊫𣶠õL»ÁˆFù£˜? - Þ¶ °Pˆ¶ î‰¬î ªðKò£K¡ 輈¶ â¡ù?

        ð¾ˆî‹ õL»Áˆ¶‹ ªè£œ¬èèœ â¬õ?

        ì£‚ì˜ Ü‹«ðˆè˜ ð¾ˆî ªïP¬òˆ «î˜¾ ªêŒî¶ ã¡?

        ð¾ˆî ªïP¬ò ãŸÁ‚ ªè£‡ì«ð£¶ ãŸÁ‚ ªè£‡ì àÁFªñ£Nèœ â¬õ? «ð£¡ø îèõ™èÀì¡

        Ü‹«ðˆèK¡ ¹ˆîè «êèKŠ¹ ñŸÁ‹ õ£CŠ¹ °Pˆî ²¬õò£ù îèõ™è¬÷‚ ªè£‡ì¶.

புத்தகம்
நூல் ஆசிரியர் கி. வீரமணி
வெளியிட்ட ஆண்டு 2017
பதிப்பு முதல் பதிப்பு
கட்டமைப்பு சாதாரணம்
மொழி தமிழ்
பக்கங்கள் 80

கருத்துகளை பதிவு செய்க

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

டாக்டர். அம்பேத்கரின் புத்தக் காதலும் புத்தகக் காதலும்!

  • ₹70