• 2 ஜி அலைக்கற்றை சி.பி.அய் வழக்கும் தீர்ப்பின் உண்மையும்!

       ‘2Í CHš’ ‘CHnyh, CHš’ v‹W cu¤j¡FuÈš Câ C⥠bgU¡» 1,76,000,00,00,000 ó{Ía«, ó{Íakhf¥ ngh£lh®fŸ. “gh®¥gd ãu¢rhu§fŸ Câa gÿid¥ nghy ïU¡f¡ Toait. c©ikfŸ, MŒîfŸ Úâ v‹w F©^áia¡ bfh©L F¤âdhš mªj gÿ‹ x‹WÄšyhkš M»ÉL«” v‹W Úâk‹w¤ Ô®¥ig mo¥gilahf¡ bfh©L c©ik És¡f« jU« üš.

        âuhÉl K‹nd‰w¡ fHf¤â‰F vâuhf mšy; jÅ egU¡F vâuhf mšy; âuhÉl ïd¤âš ahU« jiyö¡f¡ TlhJ v‹gj‰fhf MÇa« brŒj Nœ¢á jh‹ 2Í tH¡F.

        2Í tH¡F v‹D« gh®¥gd râ K¿ao¡f¥g£L âuhÉl« bt‰¿ thif Noa tuyh‰iw ÉWÉW¥ò F‹whkš ÉtÇ¡F« òydhŒî üš.

புத்தகம்
நூல் ஆசிரியர் கி.வீரமணி
வெளியிட்ட ஆண்டு 2018
பதிப்பு முதல் பதிப்பு
கட்டமைப்பு சாதாரணம்
மொழி தமிழ்
பக்கங்கள் 64

கருத்துகளை பதிவு செய்க

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

2 ஜி அலைக்கற்றை சி.பி.அய் வழக்கும் தீர்ப்பின் உண்மையும்!

  • Rs.40