fhªâah® gLbfhiy brŒa¥g£l ãwF, jªij bgÇah®

ngáa Kjš bghJ¡T£l ciu.

kjbt¿, #hâbt¿, ïdbt¿ah£l« ÃfœªJ bfh©oUªj

        NHÈš âuhÉl® fHf¤â‹ bfhŸif Ãiy¥gh£il

        bjËthf vL¤J it¤j És¡fîiu.

        flîŸ e«ã¡ifÆdhš VnjD« gy‹ c©lh vD«

        nfŸÉia vG¥ã, m¿î¥ó®tkhd Éthj§fnshL

        jªij bgÇah® M‰¿a bjËîiu.

        t‹Kiwiaí«, gyh¤fhu¤ijí« xUnghJ«

        âuhÉl® fHf« V‰W¡ bfhŸshJ; <LglhJ v‹gij

        cWâgl cz®¤J« tuyh‰W¥ gâîiu - ï¥nghJ ò¤jf toÉš.

புத்தகம்
நூல் ஆசிரியர் தந்தை பெரியார்
வெளியிட்ட ஆண்டு 2018
பதிப்பு இரண்டாம் பதிப்பு
கட்டமைப்பு சாதாரணம்
மொழி தமிழ்
பக்கங்கள் 32

கருத்துகளை பதிவு செய்க

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

புதியதோர் உலகு செய்வோம்

  • ₹20