1949 Kjš 1973 tiuÆyhd âuhÉl® fHf« el¤âa kheh£L¤ Ô®khd§fË‹ bjhF¥ò    

      murh§f§fË‹ r£l§fS¡F«, ey¤ â£l§fS¡F K‹ndhoahf És§»a Ô®khd§fŸ.

      ï¡fhyf£l§fË‹ muáaš, r_f, bghUshjhu Ãiyfis És¡F« Ô®khd§fŸ.

      âU¡Fwis gu¥ãaâY« jÄœehL jÄH® cÇik nghuh£l§fËY«, #hâ xÊ¥ãY« _le«ã¡if xÊ¥ãY«, fšÉ ts®¢áÆY«        bg©zoik xÊ¥ãY« âuhÉl® fHf¤â‹ g§fË¥ig És¡F« Ô®khd§fŸ.

      ïisP®fS«, khzt®fS«, MŒths®fS«, ClfÉa yhs®fS«, muR mâfhÇfS«, muáaš jiyt®fS« mtáa« go¡fnt©oa Mtz¡ fsŠáa«.

புத்தகம்
நூல் ஆசிரியர் கி.வீரமணி
பொருள் சமூகவியல்
வெளியிட்ட ஆண்டு 2018
பதிப்பு முதல் பதிப்பு
கட்டமைப்பு சாதாரணம்
மொழி தமிழ்
பக்கங்கள் 160

கருத்துகளை பதிவு செய்க

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

நமது குறிக்கோள் தொகுதி-2

  • ₹100