jªij bgÇah® mt®fŸ 'ányh‹ blŒÈ Ãô°', 'fu©£', 'Mdªj Éfl‹', 'fizahÊ', 'fiykfŸ', 'F¿Šá', 'khiyky®' ngh‹w       g¤âÇiffS¡F« âU¢á, br‹id thbdhÈfS¡F« jªij bgÇah® mˤj ne®fhzšfË‹ bjhF¥ò

      jªij bgÇah® thœ¡if tuyhW, jÄHf muáaš r_f NHšfŸ, âuhÉl® fHf¤â‹ mo¥gil¡ bfhŸiffŸ, ntiy¤â£l§fŸ, MÇa® - âuhÉl® ãu¢áidfŸ, jŤjÄœehL nghuh£l« ngh‹wit F¿¤j gšntW Édh¡fS¡F bgÇah® ÉilaˤJŸsh®.

      thbdhÈ ng£o¡fhf jªij bgÇahiu rªâ¤j m‹iwa FL«g ey¤Jiw mik¢r® lh¡l® rªâunrf® mt®fËl« jªij bgÇah® jU« MnyhridfŸ Äf K¡»a¤Jt« thŒªjit.

      MŒths®fS«, vG¤jhs®fS« ïjHhs®fS« mtáa« go¡f nt©oa üš.âuhÉl® fHf¤â‹ g§fË¥ig És¡F« Ô®khd§fŸ.

ïisP®fS«, khzt®fS«, MŒths®fS«, ClfÉa yhs®fS«, muR mâfhÇfS«, muáaš jiyt®fS« mtáa« go¡fnt©oa Mtz¡ fsŠáa«.

புத்தகம்
நூல் ஆசிரியர் கி.வீரமணி
வெளியிட்ட ஆண்டு 2018
பதிப்பு முதல் பதிப்பு
கட்டமைப்பு சாதாரணம்
மொழி தமிழ்
பக்கங்கள் 112

கருத்துகளை பதிவு செய்க

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

தந்தை பெரியாரின் முக்கிய நேர்காணல்கள்

  • ₹70