MÇa¤â‹ Mâ¡f¤ij ÃiyÃW¤j gh®¥gd®fS¡F v¥nghJ« cWJizahŒ cŸsJ ïuhkhaz« kfhghuj« ngh‹w ïâfhr§fS« òuhz§fS« jh‹.

    gh®¥gdušyhj k¡fŸ vG¢á bgw KaY« nghbjšyh« mjid xÊ¡f ïuhkhaz« gu¥g¥gL«. mJnghš Fy¡fšÉ bfh©Ltu¥g£L mJ jªij bgÇahÇ‹ brayh‰wyhš xÊ¡f¥g£L, M¢rhÇah® gjÉ Éy»aã‹ Û©L« 'r¡fut®¤â âUkf‹' v‹D« jiy¥ãš ïuhkhaz¤ bjhliu vGâdh®.

    ï¤bjhliu Ék®rd« brŒJ 'KubrhÈ' V£oš lh¡l® fiyP® 'r¡ut®¤âÆ‹ âUkf‹' v‹D« jiy¥ãš xU bjhlÇid vGâdh®. ïj‹ bjhF¥ng 'r¡fut®¤âÆ‹ âUkf‹' v‹D« üyhF«.

    ïuhk‹ mtjhukh? murFkhudh? vd Édh vG¥ã f«g®, M¢rhÇah® M»nahÇ‹ òu£Lfis cil¡»wh®.

    ïuhk‹ fh£L¡F¢ bršy fhuz« ifnfÆÆ‹ nfhgkh? ÇÎ xUt‹ rhgkh? v‹W Édh vG¥ò»wh®.

    nkY« Édh¡fis vG¥ã ïuhk‹ v‹D« fjh¥gh¤âu¤â‹ njhiy cÇ¡»wh® lh¡l® fiyP®.

 

புத்தகம்
நூல் ஆசிரியர் கலைஞர் மு.கருணாநிதி
வெளியிட்ட ஆண்டு 2018
பதிப்பு மறுபதிப்பு
கட்டமைப்பு சாதாரணம்
மொழி தமிழ்
பக்கங்கள் 80

கருத்துகளை பதிவு செய்க

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

சக்ரவர்த்தியின் திருமகன்

  • ₹70