bghJthf g¤âÇiffËš bjhluhf tªJ mj‹ã‹ mJ üyhf tUtnj tH¡f«.Mdhš, ïªüš btËtªj ã‹, ‘khiy ky®’ g¤âÇif îthf¤âd® ïj‹ áw¥ò f©L, j§fŸ g¤âÇifÆš 15 thu§fŸ bjhluhf btËÆ£lh®fŸ.

        kfË® Miza¤â‹ jiytuhŒ ïUªj âUkâ. ïuhkh¤jhŸ mt®fŸ ïªüiy kfË® nk«gh£o‰F ãu¢rhu üyhf¥ ga‹gL¤âdh®fŸ.

        ïªüš jÄHf muá‹ üyf§fS¡F murhš th§f¥g£lJ.

všyht‰¿‰F« nkyhf jÄH® jiyt® MáÇa® ».åuk mt®fË‹ cŸs« ft®ªj üš ïJ. ïªüÈ‹ jiy¥igna ÉaªJ ghuh£odh®fŸ!

        ïªüÈš Tw¥g£LŸs áy gǪJiufis fiyP® mt®fŸ j‹ M£á¡fhy¤âš brašgL¤âdh® v‹gJ« ïªüY¡F¡ »il¤j bt‰¿ahF«.

புத்தகம்
நூல் ஆசிரியர் மஞ்சை வசந்தன்
வெளியிட்ட ஆண்டு 2018
பதிப்பு பத்தாம் பதிப்பு
கட்டமைப்பு சாதாரணம்
மொழி
பக்கங்கள் 172

கருத்துகளை பதிவு செய்க

Note: HTML is not translated!
    மோசம்           நன்று

பெண்ணுக்கு வேண்டாம் பெண்மை!

  • ₹100


தொடர்புடைய நூல்கள்

பெண்ணுரிமைச் சிந்தனை